انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

انفجار گاز

پاسخ خبر خطر انفجار لوله گاز در کاخ سعد آباد
۱۴۰۰-۱۰-۰۲

پاسخ خبر خطر انفجار لوله گاز در کاخ...

اخبار گاز پاسخ خبر خطر انفجار لوله گاز در کاخ سعد آباد مدیرکل موزه‌ها گفت: در داخل هیچ یک از...

ادامه مطلب