انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

با درود فراوان

از همکاران گرامی که قصد عضویت در انجمن صنفی پیمانکاران گاز رسانی به صنایع استان تهران را دارند، تقاضا می شود ابتدا دو صفحه فرم شماره یک را دانلود و تکمیل نموده سپس به دفتر انجمن تحویل داده و مراحل ثبت نام شرکت در سامانه را پیگیری فرمایند.

 

فرم شماره یک-۱

فرم شماره یک-۲