انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

سال ۱۴۰۰

حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ قانون برگزاری مناقصات
۱۴۰۰-۰۲-۲۳

حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ قانون برگزاری مناقصات

حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ قانون برگزاری مناقصات تعیین نصاب معاملات سال ۱۴۰۰ موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات هیئت...

ادامه مطلب