انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

تمدید قرارداد گازی

مکاتبه با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی انجام خواهد شد
۱۴۰۰-۰۳-۰۵

مکاتبه با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی انجام...

مکاتبه با ترکیه برای تمدید قرارداد گازی انجام خواهد شد حسن منتظرتربتی در گفت‌وگو ، درباره آخرین وضعیت تمدید قرارداد...

ادامه مطلب