انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

اطلاعیه

اطلاعیه مهم انجمن صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران
۱۴۰۰-۰۹-۲۰

اطلاعیه مهم انجمن صنفی پیمانکاران گازرسانی به صنایع...

با توجه به واگذاری مسئولیت بازرسی و تائید سیستمهای گازرسانی فشارقوی به سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان تهران و...

ادامه مطلب