انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

لیست اعضای هیئت مدیره

امیر حسین نصیر دفتری

رئیس هیئت مدیره

________

آقای داریوش حاج رضا

قائم مقام انجمن

________

سید مهدی مظفری طباطبایی

دبیر انجمن

________

علیرضا وکیلی

خزانه دار

________

بهرام داود پور

منشی هیئت مدیره

________

امیر خانی چلکاسری

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

________

آرش اردشیری

عضو علی البدل هیئت مدیره انجمن

________

امید براتی

بازرس انجمن

________

فرامرز رشیدی

عضو علی البدل بازرس انجمن