انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

لیست اعضای هیئت مدیره


 

امیر حسین نصیر دفتری

رئیس هیئت مدیره


امیر خانی چلکاسری

قائم مقام


سید مهدی مظفری طباطبایی

دبیر


علیرضا وکیلی

خزانه دار


 

مجید نجفی

منشی


امیر حسین عطار

عضو علی البدل اول


محمد علی همایونی نجف آبادی

عضو علی البدل دوم


امید براتی

بازرس اصلی


فرامرز رشیدی

بازرس علی البدل