انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

مقررات ملی ساختمان

 

مقررات ملی ساختمان در ایران مجموعه‌ای از ضوابط فنی اجرایی و حقوقی در طراحی نظارت و اجرای عملیات ساختمانی تخریب ،نوسازی تغییر کاربری و بهره‌برداری از ساختمان است در انتهای بخش میتوانید فایل های پیوست شده مقررات ملی ساختمان را دانلود نمایید

دانلود فایل ۱ : Mabhas 01

دانلود فایل ۲ : Mabhas 02

دانلود فایل ۳ : Mabhas 03

دانلود فایل ۴ : Mabhas 04

دانلود فایل ۵ : Mabhas 05

دانلود فایل ۶ : Mabhas 06

دانلود فایل ۷ : mabhas 07

دانلود فایل ۸ : Mabhas 08

دانلود فایل ۹ : Mabhas 09

دانلود فایل ۱۰ : Mabhas 10

دانلود فایل ۱۱ : Mabhas 11

دانلود فایل ۱۲ : Mabhas 12

دانلود فایل ۱۳ : Mabhas 13

دانلود فایل ۱۴ : Mabhas 14

دانلود فایل ۱۵ : Mabhas 15

دانلود فایل ۱۶ : Mabhas 16

دانلود فایل ۱۷ : Mabhas 17

دانلود فایل : مبحث ۱۷ ویرایش ۱۴۰۱

دانلود فایل ۱۸ : Mabhas 18

دانلود فایل ۱۹ : Mabhas 19

دانلود فایل ۲۰ : Mabhas 20

دانلود فایل ۲۱ : Mabhas 21

دانلود فایل ۲۲ : Mabhas 22