انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

لیست اسامی متقدمین

۱-شادروان ابوالفضل وکیلی

سالهای فعالیت : از دهه ۶۰ تا ۷۰

شرکت بید بلند گاز

۲-شادروان عباس نجفی

سالهای فعالیت از دهه ۶۰ تا ۸۰

شرکت پایپلین گاز

۳-شادروان اصغر محمودی

سالهای فعالیت : دهه ۶۰ تا ۸۰
شرکت تست گاز

۴-شادروان محمود محمودی


سالهای فعالیت : دهه ۶۰ تا ۸۰
شرکت تست گاز

۵-شادروان عزیز محمودی


سالهای فعالیت : دهه ۶۰ تا ۸۰
شرکت مدار گاز

۶-آقای جعفر علینوری

سالهای فعالیت : دهه ۶۰ تاکنون

۷-آقای داریوش حاج رضا

شرکت تک گازرسان

 

۸-آقای مسعود شهسا

شرکت پازن گاز

۹-آقای حمید عزت الهی

شرکت ثمین پیشرو فراز

 

۱۰-آقای جهانشیر لشگری

شرکت اریکه استوار پارسیان

 

۱۱-آقای مجتبی میرحیدری

شرکت تاسیساتی کلیس