انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

به یاد  متقدمین

۱-زنده یاد ابوالفضل وکیلی

سالهای فعالیت : از دهه ۶۰ تا ۷۰

شرکت بید بلند گاز

۲-زنده یاد عباس نجفی

سالهای فعالیت از دهه ۶۰ تا ۸۰

شرکت پایپلین گاز

۳-زنده یاد اصغر محمودی

سالهای فعالیت : دهه ۶۰ تا ۸۰
شرکت تست گاز

۴-زنده یاد محمود محمودی


سالهای فعالیت : دهه ۶۰ تا ۸۰
شرکت تست گاز

۵-زنده یاد عزیز محمودی


سالهای فعالیت : دهه ۶۰ تا ۸۰
شرکت مدار گاز