انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

شرکت های خارج شده

 

ردیفنام شرکتتاریخ خروجملاحضات
۱شرکت مهندسی اوگت۱۴۰۰/۰۴/۱۶عدم تکمیل مدارک
۲شرکت تهران سیال آسیا۱۴۰۰/۰۴/۱۶عدم تکمیل مدارک