انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

جداول استاندارد پلی اتیلن

 

دانلود فایل : ظرفیت لوله ها ۲ پوندی پلی اتیلن

دانلود فایل : ظرفیت لوله ها ۱۵پوندی پلی اتیلن

دانلود فایل : ظرفیت لوله ها ۳۰پوندی پلی اتیلن

دانلود فایل : ظرفیت لوله ها ۶۰ پوندی پلی اتیلن