انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

انجمن صنفی

۱۷ میلیارد متر مکعب گاز پارس جنوبی سال گذشته شیرین سازی شد
۱۴۰۰-۰۱-۳۰

۱۷ میلیارد متر مکعب گاز پارس جنوبی سال...

۱۷ میلیارد متر مکعب گاز پارس جنوبی سال گذشته شیرین سازی شد محمد شفیع مؤذنی با تأکید بر اینکه مجتمع...

ادامه مطلب