انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

 

کمیته فنی

 

سید مهدی مظفری طباطبایی

۰۹۱۲۳۶۰۲۶۱۸

[njwa_button id=”3993″]

 

بهرام داود پور

۰۹۱۲۱۹۰۴۵۴۲

[njwa_button id=”3997″]

امیر خانی چلکاسری

۰۹۱۲۳۷۱۳۶۱۰

[njwa_button id=”3998″]

 

مسعود شهسا

۰۹۱۲۵۷۸۸۶۹۶

[njwa_button id=”3999″]