انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی به صنایع استان تهران

انجمن صنفی مشاوران و پیمانکاران گازرسانی استان تهران

کمیته فنی

سید مهدی مظفری طباطبایی

۰۹۱۲۳۶۰۲۶۱۸

بهرام داود پور

۰۹۱۲۱۹۰۴۵۴۲

امیر خانی چلکاسری

۰۹۱۲۳۷۱۳۶۱۰

مسعود شهسا

۰۹۱۲۵۷۸۸۶۹۶

امیر کیانیان

۰۹۱۲۶۴۶۴۷۴۲